En workshop är ett perfekt tillfälle för en kör att få ny inspiration och prova på nya arbetssätt. Tillsammans provar kören på nya övningar och utvbecklas på ett utmanande sätt som kan bidra till ny energi i den vanliga verksamheten.

Emma erbjuder workshops i bland annat scenisk kör och kör- och klangimprovisation.

Workshop i scenisk kör

En workshop med scenisk kör kan ha två olika utgångspunker: Antingen jobbar man med sceniska övningar med sång-koppling samt repertoar som Emma tar med sig, eller så arbetar man utifrån repertoar som kören redan kan och som kören vill göra någoting sceniskt av. Oavsett vilken utgångspunkt man har repertoarmässigt innehåller en workshop sceniska övningar för kören, övningar där sångarna själva under guidning av Emma skapar sceniska lösningar på sånger, samt med sånger där Emma kommer med en färdig scenisk lösning och ger kören regi. Målet är att de inledande övningarna skall öka sångarnas medvetenhet om det sceniska uttrycket och om publiken. Övningarna där de själva skapar sceniska lösningar genom övningar tillsammans med Emma skall ge verktyg som kören kan använda även i framtiden och tillämpa på ny repertoar själva. Sångerna där kören får jobba med Emmas regi syftar till att ge inspiration till hur man kan göra olika låtar på olika sätt.

En workshop kan vara 1, 3 eller 5 timmar. På en timme hinner man arbeta med några grundläggande och inspirerande sceniska övningar. På en workshop på 3 eller 5 timmar hinner man även med ett fördjupat arbete med ett antal sånger i körens repertoar alternativt med repertoar som Emma tar med sig.

Kontakta Emma för mer information om tider och priser och för att diskutera vad en scenisk workshop kan ge för just er kör!

Workshop i kör- och klangimprovisation

Klangen av mänskliga röster tillsamans är ett helt unikt och i allra högsta grad levande instrument. Ett instrument med mnånga viljor och stora möjligheter till variation!

Körens klang är till stor del beroende av att körsångarna verkligen öppnar öronen och lyssnar på varandra. I en workshop i klangimprovisation arbetar vi med att öppna upp lyssnandet och förståelse för individens del i den stora klangen. Vi arbetar med övningar som stärker sångarens medvetenhet om sin del i helheten, och medvetandegör tonernas förhållande till varandra. Vi arbetar både med och utan piano, med stort fokus på att sjunga och lyssna samtidigt. Övningarna utnytjar dessutom rummet på ett spännande sätt som kan frigöra kören från den klassiska köruppställningen. Många av övningarna sker med stängda ögon, vilket ytterligare öppnar upp lyssnandet, och också blir övningar i tillit i gruppen. Klang- och körimprovisation handlar om att vara medveten om sin del i helheten och hur viktig varje röst är. På så sätt får alla även erfara hur viktiga just deras röst är för kören. Det är fantastiskt att se hur sångare när de öppnar ögonen igen har fått en riktig aha-upplevelse om klangen och deras del i klangen.

En workshop som denna är mycket inspirerande för körsångarna, då de får angripa begreppet klang på ett helt nytt sätt. Det är även ett sätt att råda bot på ett flertal vanliga problem inom kören. Inte bara intonationsproblem kan lösas, utan även balansen mellan olika stämmor kan jämnas ut, enskilda röster som sticker ut kan lära sig att anpassa sig till klangen och tysta sångare som inte vågar sjunga ut lär sig våga vara en del av klangen.

En workshop i kör- och klangimprovisation kan vara 1 eller 2 timmar lång, eller längre. På 1 timme hinner man nosa på några övningar på, på 2 timmar hinner man fördjupa sig mer och diskutera resultatet mer.

Kontakta Emma för att diskutera vad en workshop kan hjälpa dina körsångare med, samt för information om tid och pris.

Regi och/eller koreografi till ett specifikt projekt

Emma arbetar även med regi och/eller koreografi av körer till specifika konsert- eller föreställningsprojekt. Detta går att kombinera med workshops, eller kan göras fristående. Förutom ett stort antal sceniska konserter och föreställningar med den egna kören BASTA har Emma arbetat med föreställningar med bland annat körerna Klamparekören, SALT och Collagekören. Kontakta Emma för information och referenser!

Det finns möjlighet för kören att välja att bli fakturerade eller betala ut lön för en workshop. Olika sätt är gynnsamt för olika föreningsformer, kontakta Emma för att få veta vad som är mest gynnsamt för er kör!

Joomla templates by a4joomla